DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Podstawowe komendy w systemach Linux |
Niektóre komendy, zale?nie od wersji lub dystrybucji systemu, mog? si? ró?ni? lub niewyst?powa?.

at Wykonanie czynno?ci w zadanym czasie.
cat ??czy pliki i wy?wietla na standardowym wy?ciu. Dane mog? by? przekierowane do programów lub plików.
chmod Zmiana praw dost?pu do pliku.
W trybie symbolicznym za pomoc? "+", "-", "=" dodajemy, zabieramy lub zostawiamy istniej?ce ju? prawa.
W trybie numerycznym podajemy od jednej do czterech liczb ósemkowych. Ka?da omini?ta cyfra jest raktowana jako zero.
Pierwsza cyfra wybiera SUID (4) i SGID (2) oraz atrybut zachowania obrazu tekstowego.
druga -> prawa dla w?a?ciciela,
trzecia -> prawa dla grupy,
czwarta -> dla innych u?ytkowników.
Prawa:
x -> do wykonania
w -> do zapisu
r -> do odczytu
1 - x
2 - w
3 - wx
4 - r
5 - rx
6 - rw
7 - rwx
np.: chmod 777 ala.txt -> wszystkie prawa dla wszystkich u?ytkowników.
-R -> rekurencyjna zmina praw katalogów i ich zawarto?ci
chown Zmiana w?a?ciciela i grupy do pliku.
chwon nowy_w?a?ciciel:nowa_grupa nazwa_pliku
-R -> rekurencyjna zmina dla katalogów i ich zawarto?ci
cmp Porównuje dwa pliki, bit po bicie, zg?asza pozycj? znaku i numeru wiersza w którym wyst?pi?a ró?nica.
-c -> wy?wietlanie ró?ni?cych si? znaków,
-l -> podaje do listy pozycj? i warto?? wszystkich ró?ni?cych si? znaków,
|less ->strona po stronie,
cp Kopiowanie plików.
-f -> pliki o identycznych nazwach b?d? nadpisywane bez zapytania,
-i -> oczekuje potwierdzenia przed nadpisaniem,
-P -> kopiowanie wraz z podkatalogami,
-r -> kopiowanie podkatalogów wraz z plikami,
-p -> przepisuje atrybuty pliku ?ród?owego(w?a?ciciel, grupa, prawa, czasy),
-u -> nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki ?ród?owe,
-v -> wy?wietla nazw? pliku podczas kopiowania,
-x -> pomija podkatalogi z innych systemów plików,
-b -> tworzy kopie zapasowe plików przed ich nadpisaniem,
-S symbol_przyr -> dodaj przyrostek "symbol_przyr" do nazwy pliku kopii pliku przy opcji -b,
df Wy?wietla ilo?? wolnego miejsca na dysku.
-T -> osobno dla ka?dego systemu plików,
diff Szukanie ró?nic pomi?dzy dwoma plikami.
du Podsumowuje zu?ycie miejasca na dysku.
-a -> wy?wietla liczby dla wszystkich plików,
-b -> rozmiary w bajtach,
-k -> rozmiary w kilobajtach,
-S -> oblicz rozmiar ka?dego katalogu osobno,
find Poszukiwanie katalogu(-ów) za plikami o okre?lonych w?a?ciwo?ciach.
! -> nagacja dla danego kryterium,
-name nazwa_pliku -> wyszukiwanie nazwy pliku,
-perm tryb -> wyszukiwanie plików, które maj? prawa dost?pu "tryb",
-user u?ytkownik -> wyszukiwanie plików które nale?? do "u?ytkownik",
-print -> w wyniku nazwa pliku wraz z pe?n? ?cie?k?,
-fprint nazwa_pliku -> j.w. zapisane w pliku "nzawa_pliku",
-exec polecenie; -> uruchamia "polecenie" dla odnalezionego pliku, {} - symbolizuje w razie potrzeby plik znaleziony dla "polecenie",
np.: find ! -name dup* -exec ls -l {}; -> wyszukuje wszystkie pliki które nie zaczynaj? si? od wyra?enia dup i przedstawia je w formie d?ugiej poleceniem ls
fsck Sprawdza i naprawia system plików.
-A -> sprawdzenie wszystkich systemów plików uj?tych w /etc/fstab,
-N tryb -> nie wykonuje polecenia, jedynie poka?e co mog?oby nast?pi?,
-R -> tylko przy -A, pomija system plików "root", czyli g?ówny system plików "/",
-V -> wy?wietla dok?adne komunikaty,
-a -> automatyczna naprawa bez pytania o potwierdzenie,
-r -> naprawa interaktywna,
-t typ_systemu_plików -> okre?lenie typu systemu plików, który ma by? sprawdzany (jak w poleceniu mount). Standardowo fsck pobiera typ z pliku /etc/fstab
g++ Kompilator dla j?zyka C++.
gcc Kompilator dla j?zyka C.
grep Przeszukiwanie plików w poszukiwaniu linii pasuj?cych do podanego wzorca (wyra?enie regularne).
-b -> wy?wietla pozycj? odnalezionego miejsca,
-c -> ogólna liczba odnalezionych wyra?e? pasuj?cych do wzorca,
-h -> nie wypisuje nazwy pliku przed ka?dym odnalezionym miejscem,
-i -> ignoruje ró?nic? pomi?dzy pisowni? du?ymi i mia?ymi literami,
-l -> wy?wietla tylko nazw? plików zawieraj?cych wyra?enia pasuj?ce do wzorca bez wypisania wierszy,
-n -> wy?wietla numer wiersza ka?dego odnalezionego wyst?pienia wzorca,
-s -> brak wy?wietlania i meldunków o b??dach,
-v -> wy?wietla tylko wiersze, które nie zawieraj? wzorca,
-w -> wy?wietla tylko wiersze, zawiraj?ce kompletny wzorzec,
-x -> wy?wietla tylko wiersze, które pasuj? do wzorca jako ca?y wiersz,
-f -> szuka wzorca w pliku,
np.: grep [rR]eturn * -> przeszukuje wszystkie pliki w bie??cym katalogu, w poszukiwaniu wyra?enia "return" lub "Return".
gunzip Dearchiwizacja.
hostname Podaje lub ustawia nazw? hosta.(/ETC/hosts)
-d -> podaje nazw? domeny (identyczne z poleceniem domainname),
-i -> podaje adres IP hosta,
-s -> podaje sam? nazw? hosta (bez domeny),
kill Zaka?cza prac? podanego pracesu.
9 -> sygna? informuj?cy j?dro, i? dany proces musi by? natychmiast zako?czony,
15 -> (ustawienie domy?lne) sygna? informuj?cy j?dro, i? dany proces musi by? zako?czony, ale nale?y pozwoli? mu na wykonanie tej operacji samodzielnie (mo?e wi?c zamkn?? u?ywane pliki i zako?czy? dzia?anie),
-HUP -> nakazuje wi?kszo?ci programów na ponowne odczytanie ich plików konfiguracyjnych i dalsze dzia?anie (reload),
Aby uzyska? numer PId danego procesu, nale?y skorzysta? z komendy "ps".
np.: kill -HUB 234 -> ?aduje ponownie pliki konfiguracyjne procesu 234,
killall -> komenda pozwala na zabicie ka?dego procesu, który odpowiada programowi o podanej nazwie.
-i -> pyta o zgodno?? przed zako?czeniem ka?dego procesu,
np.: killall -9 wolf -> zabije wszystkie nale??ce do u?ytkownika instancje wolf'a.
last last [nazwa_u?ytkownika] -> Sprawdza logi u?ytkownika.
lastcomm lastcomm [nazwa_u?ytkownika] -> sprawdza co ostatnio robi? u?ytkownik.
ln Tworzy dowi?zania do plików lub katalogów.
-b -> tworzy kopie zapasowe przed ich usuni?ciem/nadpisaniem,
-f -> nadpisanie istniej?cy plik o takiej samej nazwie,
-i -> oczekuje na potwierdzenie przed usuni?ciem,
-s -> tworzy ??czniki symboliczne zamiast sztywnych,
-v -> podaje nazw? pliku przed zlinkowaniem,
logout Wylogowanie z systemu.
ls Wy?wietlenie zawarto?ci katalogu.
-a -> równie? pliki ukryte,
-b -> znaki niedrukowalne jako liczby ósemkowe,
-c -> sortowanie wed?ug daty,
-f -> sortowanie weg?ug kolejno?ci zapisu,
-k -> wielko?? plików w kilobajtach,
-l -> typ, prawa, w???ciciel, grupa, data ostatniej zmiany,
-m -> wy?wietla nazwy plików poziomo oddzielone przecinkami,
-p -> znak "/" do nazwy katalogu,
-r -> odwrotna kolejno??,
-u -> sortowanie wed?ug ostatniego dost?pu do pliku,
-A -> wszystkie pliki z wyj?tkiem "." i "..",
-L -> zamiast dowi?za? pokazane s? pliki lub katalogi, na które wskazuj? te dowi?zania,
-R -> rekursywnie zawarto?? podkatalogów,
-S -> sortowanie wed?ug rozmiaru,
-X -> sortowanie alfabetyczne wed?ug nazw rozszerzenia,
-l wzorzec -> pomija pliki zawiraj?ce w nazwie wzorzec.
mail Wysy?anie i odbieranie poczty.
-v -> szczegó?owe informacje dotycz?ce wysy?ki,
-s "temat" -> do??cza temat widamo?ci,
-c -> wysy?a kopie do listy u?ytkowników (oddzielone przecinkami),
-f -> czyta zawarto?? pliku mbox,
-u -> równowa?ne z : "mail -f /var/spool/mail/uzytkownik".
Polecenie mail bez parametrów sprawdza poczt? u?ytkownika i wypisuje nag?ówek ka?dej wiadomo?ci. Pokazanie wiadomo?ci odbywa si? za pomoc? polecenia "print" (lub "p"), przemieszczanie si? po widomo?ciach, odbywa si? za pomoc? klawiszy "+", "-". Za pomoc? polecenia "delete" (lub "d") usuwamy wiadomo??. Przy pomocy polecenia "reply" (lub "r") mamy mo?liwo?? odpowiedzenia na dan? wiadomo??.
Polecenie mail z list? adresatów (lub jednego) jako parametry, daje mo?liwo?? stworzenia i wys?ania poczty. Po wpisaniu tre?ci wiadomo?ci koniec nast?puje po naci?ni?ciu klawiszy "Ctrl-D" na pocz?tku nowej linii.
Zako?czenie sesji odbywa si? za pomoc? polecenia "quit" (lub "q").
mkdir Tworzy nowy katalog.
mkfs Tworzenie (formatowanie) systemu plików.
-V -> wy?wietla dok?adne komunikaty,
-t typ_systemu_plik -> okre?lenie systemu plików, analogicznie do polecenia "mount". Standardowo mkfs pobiera typ z /ETC/fstab.
-c -> sprawdzenie partycji przed jej sformatowaniem w poszukiwaniu b??dnych bloków,
-l nazwa_pliku -> odczytuje list? b??dnych bloków z pliku "nazwa_pliku"
more Wy?wietlanie zawarto?ci pliku w porcjach. Zawarto?? pokazywana jest na jednym ekranie (pomoc poprzez naci?ni?cie klawisza "h").
-d -> wy?wietla komunikat "Press space to continue, "q" to quit, na ko?cu ka?dej strony,
-f -> d?ugie wiersze, które s? ?amane, zliczane s? tylko raz,
-l -> ignoruje znak przesuni?cia strony ^L,
-p i -c -> blokuj? przewijanie ekranu,
-s -> wy?wietlenie wi?kszej liczby wierszy pustych tylko jako jeden wiersz,
-u -> blokuje podkre?lenia,
-liczba_wierszy -> liczba wierszy jaka ma by? wy?wietlona,
+ numer_wiersza -> rozpoczyna od numer_wiersza.
mount Przy??czenie systemu plików znajduj?cego si? na danym urz?dzeniu do drzewa plików. Komenda umount dzia?a odwrotnie.
Typowa posta? komendy mount: mount -t type device dir
type -> typ montowanego systemu plików,
device -> adres urz?dznia pod??czanego systemu plików,
dir -> katalog do którego b?dzie przy??czony nowy system plików.
-t type-> podany jest system plików, je?eli nie znamy systemu to podajmy "auto" (tak jest domy?lnie)
-v -> tryb z komunikatami,
-r -> montuj tylko w trybie do odczytu,
-w -> montuj w trybie do odczytu i zapisu (domy?lnie),
mv Przeniesienie lub zmiana nazwy pliku.
-b -> zabepiecza pliki przed skasowaniem, poprzez stworzenie kopii zapasowych,
-f -> pliki usuwane/nadpisywane bez potwierdzenia,
-i -> oczekuj potwierdzenia przed usuni?ciem/nadpisaniem,
-u -> nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki ?ród?owe,
-v -> wy?wietla dok?adne komunikaty,
-S rozszerzenie -> zmienia rozszerzenie starych plików na "rozszerzenie",
passwd Zmiana has?a aktualnego u?ytkownika, root mo?e zmienia? has?o innym u?ytkownikom: "passwd nazwa_uzytkownika".
ps Podaje opis bierz?cych pocesów u?ytkownika (pstree -> wy?wietla drzewo procesów).
l -> d?ugi format,
a -> procesy innych u?ytkowników,
r -> tylko pracuj?ce procesy,
pwd Podaje bierz?cy katalog.
rm Usuwa pliki.
-d -> usuwa katalogi wraz z zawarto?ci?,
-f -> ignoruje nieistniej?ce pliki i nie pyta u?ytkownika,
-i -> pyta u?ytkonika przed skasowaniem ka?dego z plików,
-r -> usuwanie rekurencyjne zawarto?ci katalogów (podkatalogów),
rmdir Usuwa puste katalogi.
screen Uruchomienie procesu w tle, by wyj?? nie zakanczajac sesji ctrl+a, ctrl+d -> deatched , screen -x , screen -r pid -> atached.
set ustawienie zmiennych set.
shutdown Zamykanie systemu.
-t -> po okre?lonej liczbie sekund,
-k -> nie zamykaj, wy?lij tylko widomo?? o zamykaniu do wszystkich u?ytkowników,
-r -> ponowne uruchomienie po zamkni?ciu,
-h -> zatrzymanie pracy po zamkni?ciu,
time -> czas kiedy ma nast?pi? zmakni?cie systemu (hh:mm),
now -> natychmiast zamknij system.
np.: shutdown -r now -> natychmiast zrestartuj komputer.
size Podaj rozmiar.
sleep Zawie? na podany czas (jako parametr: liczba[smhd]).
s - sekundy,
m - minuty,
h - godziny,
d - dni.
talk Program do komunikacji na bierz?co z innym u?ytkownikiem (talk u?ytkownik tty).
u?ytkownik - na lokalnej maszynie wystarczy nazwa loginu, na innej maszynie nazwa_loginu@host,
tty - u?ycie do wskazania w?a?ciwego terminala, je?eli dany u?tkownik jest zalogowany wi?cej ni? raz.
uname Wy?wietla informacje o systemie.
-a -> wszystkie dane,
-m -> typ maszyny,
-n -> sieciowa nazwa hosta maszyny,
-r -> wersja systemu operacyjnego - j?dra,
-s -> nazwa systemu,
-v -> wersja i data systemu operacyjnego,
who Pokazuje kto jest zalogowany w systemie.
-m -> to samo co "who am i",
write Wysy?a komunikat do innego u?ytkownika.
hdparm Wy?wietla i ustawia w?a?ciwi?ci dla dysków.
-t -> dokonaj pomiaru odczytu,
-T -> dokonaj pomiaru odczytu cache,
-gr -> dysk SCSI,
/dev/hda -> scie?ka do dysku,
np.: hdparm -T -t -gr /dev/sda -> wy?wietla parametry dysku SCSI,
reszta parametrów dost?pna w man.
 
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.03 sec.