DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
22-03-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J00060A0072 (Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekrano...)
Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowanypowrót
( J00060A0072 ) Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany
widok z przodu
nr art. : J00060A0072
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 7 dni
Cena : 584,25 PLN (za 1 szt.)
   

Panel krosuj?cy kategorii 7 (klasa F wed?ug norm ISO/IEC) o wysoko?ci ½ U – zgodny z norm? ISO/IEC 11801 2nd edition. Wyposa?ony w 12 portów LSA plus. Panel pozwala na transmisj? danych z pr?dko?ci? do 10Gb/s i cz?stotliwo?ci do 600 MHz. Spe?nia europejskie normy EMC (EN 50081-2 oraz EN 50082-2) dotycz?ce emisji elektromagnetycznej.


Panel nie generuje szkodliwego promieniowania oraz sam jest odporny na jego dzia?anie.


Dedykowany do instalacji ekranowanych (m.in. w szpitalach, zak?adach produkcyjnych) oraz do instalacji wymagaj?cych braku mo?liwo?ci pods?uchu przesy?anych danych (np. jednostki wojskowe, placówki rz?dowe itp.) .


Kolor jasno szary RAL 7035. Panel jest wyposa?ony w link? uziemiaj?c? oraz pó?k? s?u??c? do trwa?ego zamocowania okablowania. Zastosowana w konstrukcji panelu pó?ka pozwala na unieruchomienie skr?tki opaskami zaciskowymi dzi?ki czemu panel zachowuje swoje wysokie parametry transmisyjne nawet pomimo ma?ej ilo?ci miejsca na kabel (zachowany promie? gi?cia narzucany przez normy). Dodatkowo mocowanie kabla do pó?ki kablowej uniemo?liwia przenoszenie obci??e? na bloki po??czeniowe LSA. Panel poza funkcj? krosowania po??cze? s?u?y równie? do dokonywania napraw przerwanych kabli (kat. 5e, 6, 6A, oraz 7). Dzi?ki wysokim parametrom transmisyjnym nie wprowadza dodatkowych zak?óce?, nie t?umi przesy?anego sygna?u dzi?ki czemu nie skraca zastosowanych odcinków kabla.


G?ówne cechy:  • Po??cznie za pomoc? zacisków LSA plus IDC

  • Zgodne z oznaczeniami kolorów wg. EIA/TIA 568A i B

  • ??czenie kabla instalacyjnego 4x2xAWG 26-22

  • Mo?liwo?? po??czenia ze sob? 12 par kabli

  • Kategoria 7, klasa F 


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
1. karta produktu
2. Dane techniczne
3. Instukcja instalacji
419( J00060A0072 ) Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany
wymiary
Grupy towarowe:
sieci strukturalne -> ??czniki kabli
sieci strukturalne -> panele krosowe RJ45 -> panele kategorii 7
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany (Telegärtner)
2. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX (Telegärtner)
3. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m. (Telegärtner)
4. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany (Telegärtner)
5. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny (Telegärtner)
6. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic? (Telegärtner)
7. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27 (Telegärtner)
8. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35 (Telegärtner)
9. Wtyk RJ45 kat.6A ekran MFP8 90st. STX (Telegärtner)
10. Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekranowany (Telegärtner)
powrót
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.03 sec.