DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
Schrag Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Pożarowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
17-10-2019 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, którą przeglądasz wykorzystuje COOKIES w celu prawidłowego działania oraz celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, wyłacz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumiałość, jeżeli strona przestanie prawidłowo funkcjonować).
| Podstawowe komendy w systemach Linux |
Niektóre komendy, zależnie od wersji lub dystrybucji systemu, mogą się różnić lub niewystępować.

at Wykonanie czynności w zadanym czasie.
cat Łączy pliki i wyświetla na standardowym wyściu. Dane mogą być przekierowane do programów lub plików.
chmod Zmiana praw dostępu do pliku.
W trybie symbolicznym za pomocą "+", "-", "=" dodajemy, zabieramy lub zostawiamy istniejące już prawa.
W trybie numerycznym podajemy od jednej do czterech liczb ósemkowych. Każda ominięta cyfra jest raktowana jako zero.
Pierwsza cyfra wybiera SUID (4) i SGID (2) oraz atrybut zachowania obrazu tekstowego.
druga -> prawa dla właściciela,
trzecia -> prawa dla grupy,
czwarta -> dla innych użytkowników.
Prawa:
x -> do wykonania
w -> do zapisu
r -> do odczytu
1 - x
2 - w
3 - wx
4 - r
5 - rx
6 - rw
7 - rwx
np.: chmod 777 ala.txt -> wszystkie prawa dla wszystkich użytkowników.
-R -> rekurencyjna zmina praw katalogów i ich zawartości
chown Zmiana właściciela i grupy do pliku.
chwon nowy_właściciel:nowa_grupa nazwa_pliku
-R -> rekurencyjna zmina dla katalogów i ich zawartości
cmp Porównuje dwa pliki, bit po bicie, zgłasza pozycję znaku i numeru wiersza w którym wystąpiła różnica.
-c -> wyświetlanie różniących się znaków,
-l -> podaje do listy pozycję i wartość wszystkich różniących się znaków,
|less ->strona po stronie,
cp Kopiowanie plików.
-f -> pliki o identycznych nazwach będą nadpisywane bez zapytania,
-i -> oczekuje potwierdzenia przed nadpisaniem,
-P -> kopiowanie wraz z podkatalogami,
-r -> kopiowanie podkatalogów wraz z plikami,
-p -> przepisuje atrybuty pliku źródłowego(właściciel, grupa, prawa, czasy),
-u -> nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki żródłowe,
-v -> wyświetla nazwę pliku podczas kopiowania,
-x -> pomija podkatalogi z innych systemów plików,
-b -> tworzy kopie zapasowe plików przed ich nadpisaniem,
-S symbol_przyr -> dodaj przyrostek "symbol_przyr" do nazwy pliku kopii pliku przy opcji -b,
df Wyświetla ilość wolnego miejsca na dysku.
-T -> osobno dla każdego systemu plików,
diff Szukanie różnic pomiędzy dwoma plikami.
du Podsumowuje zużycie miejasca na dysku.
-a -> wyświetla liczby dla wszystkich plików,
-b -> rozmiary w bajtach,
-k -> rozmiary w kilobajtach,
-S -> oblicz rozmiar każdego katalogu osobno,
find Poszukiwanie katalogu(-ów) za plikami o określonych właściwościach.
! -> nagacja dla danego kryterium,
-name nazwa_pliku -> wyszukiwanie nazwy pliku,
-perm tryb -> wyszukiwanie plików, które mają prawa dostępu "tryb",
-user użytkownik -> wyszukiwanie plików które należą do "użytkownik",
-print -> w wyniku nazwa pliku wraz z pełną ścieżką,
-fprint nazwa_pliku -> j.w. zapisane w pliku "nzawa_pliku",
-exec polecenie; -> uruchamia "polecenie" dla odnalezionego pliku, {} - symbolizuje w razie potrzeby plik znaleziony dla "polecenie",
np.: find ! -name dup* -exec ls -l {}; -> wyszukuje wszystkie pliki które nie zaczynają się od wyrażenia dup i przedstawia je w formie długiej poleceniem ls
fsck Sprawdza i naprawia system plików.
-A -> sprawdzenie wszystkich systemów plików ujętych w /etc/fstab,
-N tryb -> nie wykonuje polecenia, jedynie pokaże co mogłoby nastąpić,
-R -> tylko przy -A, pomija system plików "root", czyli główny system plików "/",
-V -> wyświetla dokładne komunikaty,
-a -> automatyczna naprawa bez pytania o potwierdzenie,
-r -> naprawa interaktywna,
-t typ_systemu_plików -> określenie typu systemu plików, który ma być sprawdzany (jak w poleceniu mount). Standardowo fsck pobiera typ z pliku /etc/fstab
g++ Kompilator dla języka C++.
gcc Kompilator dla języka C.
grep Przeszukiwanie plików w poszukiwaniu linii pasujących do podanego wzorca (wyrażenie regularne).
-b -> wyświetla pozycję odnalezionego miejsca,
-c -> ogólna liczba odnalezionych wyrażeń pasujących do wzorca,
-h -> nie wypisuje nazwy pliku przed każdym odnalezionym miejscem,
-i -> ignoruje różnicę pomiędzy pisownią dużymi i miałymi literami,
-l -> wyświetla tylko nazwę plików zawierających wyrażenia pasujące do wzorca bez wypisania wierszy,
-n -> wyświetla numer wiersza każdego odnalezionego wystąpienia wzorca,
-s -> brak wyświetlania i meldunków o błędach,
-v -> wyświetla tylko wiersze, które nie zawierają wzorca,
-w -> wyświetla tylko wiersze, zawirające kompletny wzorzec,
-x -> wyświetla tylko wiersze, które pasują do wzorca jako cały wiersz,
-f -> szuka wzorca w pliku,
np.: grep [rR]eturn * -> przeszukuje wszystkie pliki w bieżącym katalogu, w poszukiwaniu wyrażenia "return" lub "Return".
gunzip Dearchiwizacja.
hostname Podaje lub ustawia nazwę hosta.(/ETC/hosts)
-d -> podaje nazwę domeny (identyczne z poleceniem domainname),
-i -> podaje adres IP hosta,
-s -> podaje samą nazwę hosta (bez domeny),
kill Zakańcza pracę podanego pracesu.
9 -> sygnał informujący jądro, iż dany proces musi być natychmiast zakończony,
15 -> (ustawienie domyślne) sygnał informujący jądro, iż dany proces musi być zakończony, ale należy pozwolić mu na wykonanie tej operacji samodzielnie (może więc zamknąć używane pliki i zakończyć działanie),
-HUP -> nakazuje większości programów na ponowne odczytanie ich plików konfiguracyjnych i dalsze działanie (reload),
Aby uzyskać numer PId danego procesu, należy skorzystać z komendy "ps".
np.: kill -HUB 234 -> ładuje ponownie pliki konfiguracyjne procesu 234,
killall -> komenda pozwala na zabicie każdego procesu, który odpowiada programowi o podanej nazwie.
-i -> pyta o zgodność przed zakończeniem każdego procesu,
np.: killall -9 wolf -> zabije wszystkie należące do użytkownika instancje wolf'a.
last last [nazwa_użytkownika] -> Sprawdza logi użytkownika.
lastcomm lastcomm [nazwa_użytkownika] -> sprawdza co ostatnio robił użytkownik.
ln Tworzy dowiązania do plików lub katalogów.
-b -> tworzy kopie zapasowe przed ich usunięciem/nadpisaniem,
-f -> nadpisanie istniejący plik o takiej samej nazwie,
-i -> oczekuje na potwierdzenie przed usunięciem,
-s -> tworzy łączniki symboliczne zamiast sztywnych,
-v -> podaje nazwę pliku przed zlinkowaniem,
logout Wylogowanie z systemu.
ls Wyświetlenie zawartości katalogu.
-a -> również pliki ukryte,
-b -> znaki niedrukowalne jako liczby ósemkowe,
-c -> sortowanie według daty,
-f -> sortowanie wegług kolejności zapisu,
-k -> wielkość plików w kilobajtach,
-l -> typ, prawa, włąściciel, grupa, data ostatniej zmiany,
-m -> wyświetla nazwy plików poziomo oddzielone przecinkami,
-p -> znak "/" do nazwy katalogu,
-r -> odwrotna kolejność,
-u -> sortowanie według ostatniego dostępu do pliku,
-A -> wszystkie pliki z wyjątkiem "." i "..",
-L -> zamiast dowiązań pokazane są pliki lub katalogi, na które wskazują te dowiązania,
-R -> rekursywnie zawartość podkatalogów,
-S -> sortowanie według rozmiaru,
-X -> sortowanie alfabetyczne według nazw rozszerzenia,
-l wzorzec -> pomija pliki zawirające w nazwie wzorzec.
mail Wysyłanie i odbieranie poczty.
-v -> szczegółowe informacje dotyczące wysyłki,
-s "temat" -> dołącza temat widamości,
-c -> wysyła kopie do listy użytkowników (oddzielone przecinkami),
-f -> czyta zawartość pliku mbox,
-u -> równoważne z : "mail -f /var/spool/mail/uzytkownik".
Polecenie mail bez parametrów sprawdza pocztę użytkownika i wypisuje nagłówek każdej wiadomości. Pokazanie wiadomości odbywa się za pomocą polecenia "print" (lub "p"), przemieszczanie się po widomościach, odbywa się za pomocą klawiszy "+", "-". Za pomocą polecenia "delete" (lub "d") usuwamy wiadomość. Przy pomocy polecenia "reply" (lub "r") mamy możliwość odpowiedzenia na daną wiadomość.
Polecenie mail z listą adresatów (lub jednego) jako parametry, daje możliwość stworzenia i wysłania poczty. Po wpisaniu treści wiadomości koniec następuje po naciśnięciu klawiszy "Ctrl-D" na początku nowej linii.
Zakończenie sesji odbywa się za pomocą polecenia "quit" (lub "q").
mkdir Tworzy nowy katalog.
mkfs Tworzenie (formatowanie) systemu plików.
-V -> wyświetla dokładne komunikaty,
-t typ_systemu_plik -> określenie systemu plików, analogicznie do polecenia "mount". Standardowo mkfs pobiera typ z /ETC/fstab.
-c -> sprawdzenie partycji przed jej sformatowaniem w poszukiwaniu błędnych bloków,
-l nazwa_pliku -> odczytuje listę błędnych bloków z pliku "nazwa_pliku"
more Wyświetlanie zawartości pliku w porcjach. Zawartość pokazywana jest na jednym ekranie (pomoc poprzez naciśnięcie klawisza "h").
-d -> wyświetla komunikat "Press space to continue, "q" to quit, na końcu każdej strony,
-f -> długie wiersze, które są łamane, zliczane są tylko raz,
-l -> ignoruje znak przesunięcia strony ^L,
-p i -c -> blokują przewijanie ekranu,
-s -> wyświetlenie większej liczby wierszy pustych tylko jako jeden wiersz,
-u -> blokuje podkreślenia,
-liczba_wierszy -> liczba wierszy jaka ma być wyświetlona,
+ numer_wiersza -> rozpoczyna od numer_wiersza.
mount Przyłączenie systemu plików znajdującego się na danym urządzeniu do drzewa plików. Komenda umount działa odwrotnie.
Typowa postać komendy mount: mount -t type device dir
type -> typ montowanego systemu plików,
device -> adres urządznia podłączanego systemu plików,
dir -> katalog do którego będzie przyłączony nowy system plików.
-t type-> podany jest system plików, jeżeli nie znamy systemu to podajmy "auto" (tak jest domyślnie)
-v -> tryb z komunikatami,
-r -> montuj tylko w trybie do odczytu,
-w -> montuj w trybie do odczytu i zapisu (domyślnie),
mv Przeniesienie lub zmiana nazwy pliku.
-b -> zabepiecza pliki przed skasowaniem, poprzez stworzenie kopii zapasowych,
-f -> pliki usuwane/nadpisywane bez potwierdzenia,
-i -> oczekuj potwierdzenia przed usunięciem/nadpisaniem,
-u -> nadpisuje pliki docelowe tylko przez nowsze pliki źródłowe,
-v -> wyświetla dokładne komunikaty,
-S rozszerzenie -> zmienia rozszerzenie starych plików na "rozszerzenie",
passwd Zmiana hasła aktualnego użytkownika, root może zmieniać hasło innym użytkownikom: "passwd nazwa_uzytkownika".
ps Podaje opis bierzących pocesów użytkownika (pstree -> wyświetla drzewo procesów).
l -> długi format,
a -> procesy innych użytkowników,
r -> tylko pracujące procesy,
pwd Podaje bierzący katalog.
rm Usuwa pliki.
-d -> usuwa katalogi wraz z zawartością,
-f -> ignoruje nieistniejące pliki i nie pyta użytkownika,
-i -> pyta użytkonika przed skasowaniem każdego z plików,
-r -> usuwanie rekurencyjne zawartości katalogów (podkatalogów),
rmdir Usuwa puste katalogi.
screen Uruchomienie procesu w tle, by wyjść nie zakanczajac sesji ctrl+a, ctrl+d -> deatched , screen -x , screen -r pid -> atached.
set ustawienie zmiennych set.
shutdown Zamykanie systemu.
-t -> po określonej liczbie sekund,
-k -> nie zamykaj, wyślij tylko widomość o zamykaniu do wszystkich użytkowników,
-r -> ponowne uruchomienie po zamknięciu,
-h -> zatrzymanie pracy po zamknięciu,
time -> czas kiedy ma nastąpić zmaknięcie systemu (hh:mm),
now -> natychmiast zamknij system.
np.: shutdown -r now -> natychmiast zrestartuj komputer.
size Podaj rozmiar.
sleep Zawieś na podany czas (jako parametr: liczba[smhd]).
s - sekundy,
m - minuty,
h - godziny,
d - dni.
talk Program do komunikacji na bierząco z innym użytkownikiem (talk użytkownik tty).
użytkownik - na lokalnej maszynie wystarczy nazwa loginu, na innej maszynie nazwa_loginu@host,
tty - użycie do wskazania właściwego terminala, jeżeli dany użtkownik jest zalogowany więcej niż raz.
uname Wyświetla informacje o systemie.
-a -> wszystkie dane,
-m -> typ maszyny,
-n -> sieciowa nazwa hosta maszyny,
-r -> wersja systemu operacyjnego - jądra,
-s -> nazwa systemu,
-v -> wersja i data systemu operacyjnego,
who Pokazuje kto jest zalogowany w systemie.
-m -> to samo co "who am i",
write Wysyła komunikat do innego użytkownika.
hdparm Wyświetla i ustawia właściwiści dla dysków.
-t -> dokonaj pomiaru odczytu,
-T -> dokonaj pomiaru odczytu cache,
-gr -> dysk SCSI,
/dev/hda -> scieżka do dysku,
np.: hdparm -T -t -gr /dev/sda -> wyświetla parametry dysku SCSI,
reszta parametrów dostępna w man.
 
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0 sec.